Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

1. Kontaktní informace:

Firma: Šon - Orientální potraviny (Šon Chung)

Sídlo: Klášterská 143, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 27612554

Tel.: +420725445660

Provozovna: Klášterská 143, 377 01 Jindřichův Hradec - slouží také jako adresa pro přijetí reklamací

Otevírací doba: Po - Pá 8:30 – 17:30, So 8:30 – 11:30

 

2. Vysvětlení pojmů:

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny koncové včetně všech poplatků výjma nákladů na přepravu. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

3. Doručení zboží:

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Neozve-li se prodávající telefonicky či emailem na kontaktní údaje kupujícího, že zboží není „skladem“, odešle prodávající zboží obratem (nebo po zaplacení v případě bankovního převodu). Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Daňový doklad ke zboží odesíláme kupujícímu v příloze potvrzovacích emailů po odeslání zboží.

Ceny a způsoby doručení najdete v sekci „možnosti platby a doručení

 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (neuvádí-li datum spotřeby jinak) a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi, funkčností či jakostí zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku!) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

5. Ochrana osobních údajů:

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

6. Řešení sporů:

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

7. Ostatní:

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

8. Zásady ochrany osobních údajů:

Díky odevzdání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů máme práva nakládat s vašimi osobními údaji.

 • Kdo vaše údaje zpracovává?
  Firma: Šon - Orientální potraviny (Šon Chung)
  Sídlo: Klášterská 143, 377 01 Jindřichův Hradec
  IČO: 27612554
 • Jaké údaje zpracováváme?
  V rámci našich formulářů při registraci musíte vyplnit následující údaje: emailová adresa, jméno a příjmení. Můžete připojit i pohlaví a datum narození.
  V rámci uskutečnění objednávky pak poskytujete: adresu (ulice, číslo popisné, PSČ, město, zemi) a kontaktní telefon. Můžete připojit jméno společnosti, kam se doručuje. Stejné údaje pak poskytujete pro fakturaci.
  Žádná z položek nepatři mezi citlivé osobní údaje – speciální kategorie podle GDPR, která zahrnuje údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob.
 • Kde je uchováváme?
  Údaje uchováváme na serveru https://son-vnprodukty.cz/, jedná se o zabezpečené stránky, které fungují na protokolu HTTPS. Vaše údaje se nahrávají do MYSQL databáze. Významnější objednávky zachováváme i v papírové podobě, v zamčené kanceláři, od které má klíč jen podnikající osoba.
 • Jak dlouho je uchováváte?
  Od doby, kdy jste vaše informace zadali na náš web a budeme je uchovávat i nadále, do případného skončení podnikaní, pokud nepožádáte o výmaz.
 • Proč je uchováváte? Z jakého právního titulu?
  Relevantních důvodů máme víc, jsou celkem 4.
  1)     Vaše údaje schraňujeme proto, že nás k tomu nutí zákon, který stanovuje podmínky vedení účetnictví.
  2)     Tento případ se však netýká všech, u někoho nám to neukládá zákon, ale přesto to logicky vyplývá z plnění smlouvy. Jelikož chceme mít možnost uznat vaší reklamaci, pak si zachováváme vaše údaje i poté je potřebujeme zcela nezbytně pro doručení zásilek na vaši adresu.
  3)     Máme oprávněný zájem na tom, abychom vás informovali o novinkách, které jsme si pro vás připravili, ten zájem se však nevztahuje na všechny, při registraci můžete nesouhlasit se zasíláním novinek a my tedy nedržíme vaše údaje proto, abychom vás kontaktovali s těmito sděleními.
  4)     Jako poslední pak nastupuje důvod, který jste nám dali vy sami, a to tím, že jste vyslovili souhlas se zpracováním osobních údajů.

Připomenutí vašich zákonných práv.

a) Máte právo na opravu a přenos

Bez řečí a zbytečných průtahů opravíme nepřesné (subjektivně i objektivně) osobní údaje, poskytneme vám kopii údajů nebo potvrdíme jejich zpracování. Úpravy provedeme na vaši žádost (žádost subjektu ochrany osobních údajů).

b) Máte právo na výmaz a právo být zapomenut

Můžete požadovat vymazání osobních údajů hned z několika důvodů.

 • Údaje splnily svůj účel a už je nepotřebujete.
 • Subjekt se odvolá proti použití údajů nebo vznese námitku.
 • Došlo k protiprávnímu zpracování údajů.
 • Vyplývá to z právní povinnost EU.
 • Nemáte rodičovský souhlas.
 • Vymazání ovšem nestačí, musíte o něm subjekt informovat.

Stačí se nám ozvat na adresu: info@son-vnprodukty.cz

c) Máte právo vznést námitku

Pokud subjekt údajů zjistí, že o něm zpracováváte data i bez jeho souhlasu, má právo vznést námitku. Vy jako správci dat v tu chvíli musíte přenést osobní údaje tohoto subjektu do jiné databáze. Údaje máte povinnost držet odděleně od ostatních údajů subjektů až do chvíle, než se rozhodne o zamítnutí nebo uznání námitky.

 

 Tyto obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů nabývají platnost a účinnost dne 25. 5. 2018.